S osobními údaji nakládáme v souladu s tzv. GDPR dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Úplné znění všech informací požadovaných čl. 13 a 14 je k dispozici na webových stránkách: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS.

Kontaktní údaje Správce osobních údajů

Romana Kopalová, Děti do světa

Pod Harfou 981/25, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

Místo podnikání: Edu Bubo Klub – STUDIO, Poděbradská 777/9, Praha 9, 190 00

IČ: 09281088, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 9

romana@detidosveta.cz

+420 725 029 468

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli přímo Vy při komunikaci s námi, nebo během objednávání služeb. Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou děti – účastníci nebo zájemci o kurzy a jejich zákonní zástupci (dále jen „Zákazník“).

Kategorie osobních údajů

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, věk, fotografie, video
 • kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa
 • citlivé osobní údaje – údaje o alergii či dalším zdravotním omezení pro účely účasti na kurzu
 • údaje týkající se pokročilosti jazykové znalosti
 • informace pro optimalizaci internetových prezentací a elektronickou komunikaci, typicky informace předávané v rámci komunikace na sociálních sítích, cookies, technické parametry zobrazování našich prezentací apod.

Účely zpracování osobních údajů

 • plnění smluvního vztahu (vyřizování objednávek, organizace objednaných služeb apod.)
 • správa uživatelských účtů (databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a zájemců)
 • zajištění předsmluvních jednání (komunikace s potenciálními zákazníky)
 • komunikace se zákazníky a zájemci (zasílání zpráv, informací, telefonický kontakt apod.)
 • zasílání informací o novinkách a obchodních sdělení zájemcům (typicky emailem – newsletter)
 • plnění povinností daných zákonem (typicky daňové a účetní povinnosti)
 • pořízení a zveřejnění fotografií či videí z kurzů
 • zájem o pracovní pozici u Správce

Osobní údaje za žádných okolností nepředáváme žádným třetím stranám pro jejich vlastní marketingové aktivity.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy, či oprávněného zájmu Správce, nebo dle uděleného souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu 10 let. Uvedená lhůta se počítá ode dne získání údajů, případně ode dne, kdy byla Zákazníkovi zaslána informace o zpracování osobních údajů s informací o novém počátku lhůty. Po uplynutí uvedené lhůty jsou údaje řádně a bezpečně vymazány.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Zákazník Správci poskytl, a to v souvislosti s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnou legislativou či k plnění zákonných povinností Správce.

Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje primárně ručně. Automatizovaně jen v minimálním rozsahu, které nemá pro Zákazníka právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkal. Zároveň používáme jak technická, tak i organizační opatření, abychom předcházeli neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití. Přístup k datům má pouze omezený počet osob.

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli

Kvůli zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, používáme služby třetích stran. Jsou to tito zpracovatelé:

 • poskytovatelé cloudových služeb
 • poskytovatelé serverových a technologických řešení
 • poskytovatelé marketingových nástrojů a služeb
 • dodavatelé služeb pro správu internetových řešení a prezentací
 • poskytovatelé komunikačních nástrojů
 • poskytovatelé administrativních a doručovacích služeb

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky i se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných státech.

Práva subjektů údajů (zákazníků)

Ve vztahu k osobním údajům o sobě, máte ze zákona následující práva:

 • právo na informace a právo na přístup (informace, zda Vaše údaje zpracováváme a jaká to jsou)
 • právo na opravu (zjistíte-li, že údaje o Vás jsou nesprávné)
 • právo na výmaz a právo na omezení (dočasné zastavení zpracování, nebo výmaz)
 • právo vznést námitku (máte-li důvod, aby Vaše údaje nebyly zpracovávány)
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (domníváte-li se, že jsou porušována Vaše práva)

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.